تاثیر سنتز پروتئین های سیتوپلاسمی در تعیین سرنوشت سلول های بنیادی

مطالعه صورت گرفته در دانشگاه وین اتریش نشان می دهد مولکولی به نام HTATSF1 سنتز پروتئین را در سلول های بنیادی جنینی بوسیله افزایش ریبوزوم ها افزایش می دهد. سلول های بنیادی جنینی، سلول هایی از توده داخلی بلاستوسیت، ۳ تا ۵ روز بعد از تشکیل تخم هستند که قادرند به انواع سلول های مختلف بدن تمایز یابند، این سلول ها منبع با ارزشی جهت درمان بیماری ها محسوب می شوند.

حال مطالعه نشان می دهد در فرآیند تکوین سلول های بنیادی جنینی از مرحله اولیه تا پیشرفته، مولکول HTATSF1 تولید پروتئین ژنوم را حداقل در ۳ مرحله تحت تاثیر قرار می دهد که ۲ مرحله آن طی تبدیل اطلاعات از مولکول RNA به پروتئین است. این مولکول جزئی از کمپلکس اسپلایسوزوم است که در پردازش mRNA نقش دارد. بدون عملکرد HTATSF1 پروتئین های ناقصی تولید می شوند و عملکرد مناسبی حاصل نمی شود. HTATSF1 همچنین در تشکیل و ساخت ریبوزوم ها جهت پروتئین سازی نقش اساسی دارند. مسیر سومی که HTATSF1 در تولید پروتئین تاثیرگذار است که شامل تنظیم رونویسی مولکول های RNA است که ریبوزوم ها را می سازند.

اثر نهایی HTATSF1 کمک به کنترل سرنوشت سلول های بنیادی جنینی است. زمانی که محققین سلول های بنیادی جنینی را برای تولید مقادیر زیادی HTATSF1 تحریک کردند، این سلول ها قادر به وارد شدن به مسیر تخصصی شدن برای تشکیل بافت های اصلی جنینی نبودند. این اولین بار است که مطالعه ای نشان می دهد این نوع کنترل سنتز پروتئین در کنترل سنتز سرنوشت سلول های بنیادی جنینی موثر است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *