دی ۵, ۱۳۹۶

هیئت مدیره

حسین بهاروند

دکتر حسین بهاروند

دکنر محمد حسین زیرک ساز

دکتر محمد حسین زیرک ساز

محسن قرنفلی

دکتر محسن قرنفلی

آقای مسعود کرباسیان

علیرضا خدایی

آقای علیرضا خدایی