بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

آقای مسعود کرباسیان

تحصیلات

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

تجربیات

عضو هیأت مدیره شرکت سل تک فارمد

هیئت مدیره موظف شرکت هربی فارمد

کارشناس ارشد بخش تحقیق و توسعه کسب و کار شرکت دارویی برکت

مدیر بهبود مستمر شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو