دی ۵, ۱۳۹۶

سرمایه گذاران

پژوهشگاه برکت

شرکت دارویی برکت (سهامی خاص)

پژوهشگاه رویان

پژوهشگاه رویان