مصنع

طهران، تولید دارو، شارع میبد، شارع حمیدرضا یادگار، رقم ۱۳۶، شرکه سل تک فارمد

هاتف: ۰۲۱۶۷۳۵۷۰۰۰

فاکس: ۰۲۱۶۷۳۵۷۲۰۰

رمز البریدی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۲

ابقوا علی تواصل معنا