دی ۵, ۱۳۹۶

بیماری ها

استئوارتریت

سکته قلبی/نارسایی  قلبی

پوست