دی ۶, ۱۳۹۶

بروشور ها

محصولات

مزستروسل

منیوسل

ریکالر سل

رنیودرم سل

مجله ترمیم

شماره اول

شماره دوم

شماره سوم

کاتالوگ محصولات و بیماران

ترمیم با پیوند سلول های فیبروبلاست

ترمیم ویتیلیگو با سلول درمانی

ترمیم در سیستم عصبی

سلول درمانی در بیماری های قلب و عروق

سلول درمانی در بیماری آرتروز

سل تک فارمد در یک نگاه