کارخانه

آدرس: تهران، یافت آباد، بلوار معلم، خیابان کرمانی، شرکت تولید دارو

تلفن: ۲۶-۶۵۸۱۰۰۲۳

فکس: ۶۶۶۹۲۷۷۶

کدپستی: ۱۳۷۱۶۱۶۳۱۴

ایمیل: Celltech.pharmed@gmail.com

با ما در ارتباط باشید