آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت سل تک فارمد اولین و تنها آزمایشگاه استاندارد ودارای پروانه ی بهره برداری ۱۴۳۶۲/۳/۴۰۱۱/۳۱۷۸۶ رسمی از سوی اداره ی آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا ودارو در حوزه ی کنترل کیفی صنعتی  محصولات سلول درمانی بر گزار میکند :

۱- کارگاه آموزشی انواع تست های استریلیتی مطابق با فارماکوپه های بین المللی  به همراه معتبر سازی آزمون

  • مدت زمان برگزاری ۱۶ ساعت

۲- کارگاه آموزشی تشخیص اندوتوکسین باکتریایی به روش ژل کلات به همراه معتبر سازی آزمون

  • مدت زمان برگزاری ۱۶ ساعت

۳- کارگاه آموزشی PCR  و ژل  الکتروفورز افقی

  • مدت زمان برگزاری ۱۶ساعت

۴- کارگاه آموزشی کنترل کیفی محیط های کشت میکروبیولوژیک (Growth Promotion )

  • مدت زمان برگزاری ۱۶ ساعت

۵- کارگاه آموزشی کشت سلول های بنیادی  وکنترل کیفی محیط کشت سلول

  • مدت زمان برگزاری ۱۶ ساعت

علاقمندان به یادگیری می توانند در خواست خود را مبنی بر آموزش با ذکر مشخصات و شماره همراه  در هریک از آیتم های ذکر شده به ایمیل info@celltech.co  کتبی اعلام نمایند تا ضمن  بررسی جهت ادامه مراحل  ،تماس حاصل گردد.

به شرکت کنندگان در دوره های آموزشی ، گواهی آموزشی ارائه خواهد شد.

ظرفیت تشکیل کلاس  برای هر دوره با رعایت زمان بندی حداکثر دونفر خواهدبود.