فرایند تامین سلولهای بنیادی مزانشیمی

امـروزه، پیونـد سـلولهای بنیـادی مزانشـیمی به‌ صـورت آلـوژن و یـا اتولوگ بـه عنوان یـک روش درمانـی مناسـب و جایگزین در مدیریت بسـیاری از بیماریها و به خصوص در پزشـکی بازسـاختی شـناخته شـده اسـت. منابع این سـلولها مغز اسـتخوان، بافت چربـی و بافتهـای جنینـی هسـتند. مطالعـات متعـدد، ایمن بودن پیوند این سـلولها را نشـان داده اسـت. سـلولهای بنیادی مزانشـیمی اسـتخراج شـده از بندناف، به دلیل دسترسـی آسـان، روش برداشـت غیرتهاجمی برای اهداکنندگان و خطـر پاییـن آلودگیهـای ویروسـی و امـکان تکثیـر در مقیـاس بـالا نسـبت بـه سـایر سـلولهای بنیـادی مزانشـیمی گزینـه مناسـبتری جهت تحقیقات و در نهایت اسـتفاده کلینیکی برای سـلول درمانی محسـوب می‌شـوند. در واقع سـلولهای مزانشـیمی بندنـاف بـه چندیـن دلیـل مـورد توجـه قرار گرفته اسـت کـه مهمترین آنهـا عبارتنـد از: فراوانی و دسترسـی آسـان، جمـع‌آوری و پـردازش غیرتهاجمـی، ملاحظـات اخلاقـی کمتـر، خاصیـت ایمونوژنسـیته کمتر، خاصیـت تعدیل کنندگـی ایمنی بیشـتر و قدرت مهاجـرت بـه ناحیه صدمـه دیده. سـلولهای بنیـادی مزانشـیمی اسـتخراج شـده از بندنـاف در شـرکت سـل تک فارمد تولیـد می‌شـود. ایـن محصـول بـا رعایـت اسـتانداردهای سـازمان غـذا و دارو و در اتاقهـای تمیـز مجـوزدار و بازرسـی شـده توسـط وزارت بهداشـت عرضـه می‌شـود. ایـن فـراورده پـس از انجـام تسـتهای کنتـرل کیفیـت و احـراز سـلامت و صحـت بـه مراکـز درمانـی ارسـال می‌گـردد. نمونـه بعـد از ترخیص از شـرکت سـل تـک فارمـد در کمتر از یک سـاعت به بیمارسـتانهای .شـریعتی و مسـیح دانشـوری منتقل شـد. در فاز یـک مطالعه ایـن فراینـد طـی ۱۰ روز بـرای ۱۸ مورد تزریق سـلول بـا موفقیت صـورت گرفت

فرایند تزریق سلول های بنیادی


بـا توجـه بـه معیارهـای ورود بـه مطالعـه، بیمـاران کاندید تزریق سـلول توسـط تیم بالینی در بیمارسـتانهای شـریعتی و مسـیح دانشـوری مشـخص شـدند؛ بـرای ایـن منظور در هـر یک از مراکز ۳ بیمـار انتخاب و از روز ۲۵/۱۲/۹۸ تزریق سـلول آغاز شـد و در سـه نوبـت بـه فاصلـه ۴۸ سـاعت به میـزان ۲۰۰ میلیون سـلول هر بـار تزریق صـورت گرفت. سـلول مزانشـیم در حجـم ۱۰۰ میلـی لیتـر از طریـق رگ محیطـی یـا مرکـزی بیمـار در مـدت ۳۰ دقیقـه بـه بیمار تزریق شـد . مراقبـت حیـن تزریـق سـلول از نظر بررسـی واکنشهـای احتمالی بـه دقت صـورت گرفت و خوشـبختانه هیچ مـورد خاصی حین تزریـق و بعد از آن مشـاهده نشـد.